Vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdehoidot

Vuorovaikutusarvio (MIM)

Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu menetelmä. Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta voidaan arvioida kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisen tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa.

MIM-vuorovaikutusarvio on lähtökohta Theraplay-terapian suunnittelussa. Sen pohjalta arvioidaan hoitojakson keskeisiä tavoitteita ja hoidon kestoa. MIM-arviolla saatua tietoa vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksesta voidaan käyttää myös vanhempien ohjauksen ja muun perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukena. Lisäksi menetelmää voidaan käyttää lapsen kokonaistilanteen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Theraplay-terapia

Theraplay-terapia pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan. Terapiassa jäljitellään vauvan/ pienen lapsen ja äidin välistä tervettä vuorovaikutussuhdetta. Tähän pyritään Theraplayn keskeisten elementtien avulla, joita ovat jatkuva yhteyden rakentaminen, tilanteiden jäsentäminen, hoiva ja haasteet. Istuntoja leimaa ilo ja leikkisyys. Samoin kuin äiti hoivaa ja ihailee lastaan, kehuu ja kannustaa häntä, samoin Theraplayn avulla lapsen itsetuntoa vahvistetaan niin, että hän kokee olevansa tärkeä ja ainutlaatuinen ihminen omana itsenään. Lapsi oppii myös säätelemään paremmin tunteitaan. Myönteisten ja turvallisten kiintymystä lisäävien kokemusten myötä vanhemman ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus muuttuu positiivisemmaksi ja tuottaa enemmän iloa. Theraplay on fyysinen ja intensiivinen hoitomuoto, jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti terapiaan.

Theraplay-terapia on hyödyllinen mm. tilanteissa, joissa jostain syystä lapsen varhaislapsuuden aikana vanhemmalla ei ole ollut mahdollisuutta keskittyä täysipainoisesti lapseensa ja nauttia hänen kasvustaan. Tällaisia tilanteita voivat olla vanhemman tai lapsen sairaus, työttömyys, perheväkivalta, masennus tai jokin yllättävä tapahtuma, joka kuluttaa vanhemman voimia. Adoptio- ja sijaislapsilla on taustallaan hylkäämiskokemus ja ehkä kaltoin kohtelua. He joutuvat solmimaan uuden kiintymyssuhteen nykyiseen vanhempaansa ja luottamaan siihen, että vanhempi ei hylkää. Theraplay tukee sekä vanhempaa että lasta kiintymyssuhteen rakentamisessa ja vahvistamisessa.

Vanhemmat ovat kaikkein tärkeimmät ja merkityksellisimmät henkilöt autettaessa lasta. Sen vuoksi Theraplayssa on jo ennen hoidon alkua tapaamisia vanhempien kanssa. Hoitojakson aikanakin vanhempia tavataan ilman lasta ja heidän kanssaan keskustellaan ja annetaan palautetta toteutuneista käynneistä. Palaute annetaan videoiden avulla ja sen vuoksi kaikki istunnot videoidaan.

DDP-terapia

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia (Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP) on kehitetty Yhdysvalloissa vaikeiden traumaperäisten kiintymyssuhdehäiriöiden ja kompleksisten traumojen hoitoon. Hoidon kehittäjä Daniel Hughes (Dyadic Developmental Psychotherapy Institute) sekä hänen oppilaansa Dr. Arthur Becker-Weidman (Attachment-Focused Treatment Institute) ovat käyneet luennoimassa ja kouluttamassa myös Suomessa.

Erityisesti adoptio- ja sijaislapset hyötyvät DDP-hoidosta. Pitkäkestoinen lapsen varhainen kaltoin kohtelu traumatisoi lasta monin tavoin. Lapsen on vaikea säädellä käyttäytymistään ja tunne-elämäänsä, kognitiivinen ja sensoris-motorinen kehitys häiriintyvät. Tavallisia näkyviä oireita ovat mm. impulssikontrollin heikkous, empatian puute, tuhoava käyttäytyminen, vaikeus tunnistaa omat ja toisen rajat.

Kun vanhempi, jonka pitäisi rakastaa ja antaa lapselle turvaa, vahingoittaakin lastaan tai hylkää hänet, menettää lapsi luottamuksensa huolta pitävään aikuiseen. Luottamuksen ja kiintymyssuhteen rakentamiseksi joutuu uusi vanhempi työskentelemään pitkään ja sitoutuneesti. Kuten Theraplayssa, myös DDP-hoidossa, on vanhempien kanssa työskentely ensisijaista. Vanhemmat tutustutetaan kiintymyskeskeiseen vanhemmuuteen, jonka keskeiset elementit tulevat esiin PLACE-asenteessa (Playful=leikkisä, Loving=rakastava, Accepting=hyväksyvä, Curious=utelias ja Empathy=empatia).

Olen käyttänyt DDP-hoitoa sekä osana Theraplay-terapiaa yhdistäen keskenään hoitomuotojen elementtejä että Theraplay-terapian jälkeen tapahtuvana hoitona. Kiintymyskeskeisen hoidon elementtejä voi yhdistää myös pari- ja perheterapiaan.

Hinnasto: Hinnat vaihtelevat työmuotojen ja suunnitellun hoidon mukaan. Tarkempia hintatietoja voit tiedustella minulta.